Qué es un seguro de vida

Què és una assegurança de vida? Tot el que has de saber...

Què és una assegurança de vida i per a què serveix? Avui a Roques Blanques t’expliquem com funciona una assegurança de vida i què cobreix. Descobreix de quins avantatges et pots beneficiar i tota la informació rellevant abans de contractar la teva.

Assegurança de vida: què és i què cobreix

Una assegurança de vida és aquella que cobreix el risc de defunció, la supervivència, les malalties greus i la invalidesa; és a dir, aquells riscos que poden afectar l’existència, la integritat o la salut de les persones.

Per a què serveix una assegurança de vida? És una tranquil·litat per a una persona i la seva família perquè busca garantir l’estabilitat dels ingressos familiars en cas que tingui lloc un imprevist.

Assegurances de vida: classificació i diferències

No hi ha un únic tipus d’assegurança de vida. N’hi ha diferents modalitats amb característiques diferents, que s’adapten a les necessitats de cada assegurat. Totes tenen en compte el risc de defunció, però no de la mateixa manera ni amb el mateix objectiu. Vegem les categories principals de les assegurances de vida:

Assegurances de risc

Són assegurances pensades per a casos de defunció. En aquest cas, el capital contractat es paga de manera immediata després de la defunció de la persona assegurada, si s’esdevé abans que expiri el termini de durada de l’assegurança. En cas contrari, l’assegurança queda cancel·lada i les primes queden satisfetes a favor de la companyia.

En aquesta categoria en podem distingir dues modalitats:

  • Assegurances de vida temporals. Cobreixen el risc de defunció prematura abans que acabi el contracte, i el factor risc s’imposa per davant d’altres variables. Té una durada d’un any, que es pot prorrogar. En són un exemple les assegurances de vida que es contracten mentre es paga una hipoteca.

  • Assegurances de vida sencera. La cobertura s’allarga durant tota la vida de la persona assegurada. No hi ha terminis i la indemnització es paga després de la defunció de la persona assegurada, sigui en el moment que sigui. Aquestes assegurances poden tenir primes vitalícies o primes temporals, depenent del temps que les hagi pagat la persona assegurada.

Assegurances d’estalvi

Aquestes assegurances de vida es coneixen també com a assegurances de supervivència o de jubilació, atès que ajuden la persona assegurada a estalviar per complementar els ingressos quan acabi la seva vida laboral o de cara a possibles imprevistos econòmics futurs.

Aquesta categoria d’assegurances permet que la persona assegurada es beneficiï de la seva inversió quan acabi el termini establert en el contracte. Per tant, ofereix protecció i estalvi.

Assegurances mixtes

Les assegurances mixtes són una combinació entre assegurances de vida i assegurances d’estalvi. Ofereixen protecció en cas de defunció i generen patrimoni per a la persona en cas de supervivència. D’aquesta mena d’assegurances poden haver-n’hi diferents variants.

Assegurances de rendes

Les rendes vitalícies assegurades proporcionen ingressos constants i garantits durant la vida de la persona assegurada. Aquestes assegurances d’estalvi preveuen una inversió única o el pagament de primes durant un període determinat i asseguren ingressos després de la jubilació.

Aquesta renda que es rep després de la jubilació pot ser fixa o variable, i també hi ha la possibilitat d’obtenir rendes temporals en comptes de rendes durant tota la vida.

Com funciona una assegurança de vida?

Ja hem vist què és una assegurança de vida i quines variants poden haver-n’hi. Cada modalitat té unes característiques concretes; però, en general, com funciona una assegurança de vida?

Procés de sol·licitud i avaluació del sol·licitant

El primer pas és saber en què consisteix una assegurança de vida concreta i sol·licitar la que s’ajusti més bé a les teves necessitats. Informar-se de tot és fonamental: quines malalties cobreix una assegurança de vida, què no cobreix una assegurança de vida…

Tot això també servirà per a calcular el capital que vols assegurar, per a la qual cosa necessitaràs l’assessorament adequat.

Examen mèdic

En una assegurança de vida, el factor principal que cal tenir en compte és el risc de defunció. Per això, i sobretot a partir d’una edat determinada, algunes companyies asseguradores exigeixen l’aplicació d’un reconeixement mèdic a fi de conèixer l’estat de salut de la persona assegurada. En altres casos, la mateixa companyia ens demana que omplim un qüestionari sobre les nostres dades de salut.

Acceptació de la pòlissa

Un cop fetes les comprovacions mèdiques pertinents, la companyia asseguradora avalua la situació per tal d’aprovar les cobertures per a la persona assegurada. L’acceptació de la pòlissa, per tant, consisteix en la seva emissió i formalització.

Període de gràcia

Per llei, la companyia asseguradora concedeix a la persona assegurada un termini addicional per al pagament de la prima després del venciment de la data. Durant aquest temps, la persona assegurada manté les cobertures de l’assegurança.

Això no vol dir, però, que tingui un mes gratis, sinó que pot retardar-se fins a un mes a l’hora d’efectuar el pagament de la prima corresponent. Durant aquest temps, pot esmenar qualsevol problema que s’hagi pogut produir en la renovació de l’assegurança. Tanmateix, si després d’un mes no s’ha efectuat el pagament, les cobertures de l’assegurança queden suspeses.

Pagament de les primes

Les primes d’una assegurança de vida es poden pagar de manera diferent, segons quin sigui el tipus d’assegurança contractada. N’hi ha modalitats en què la prima es paga íntegrament a l’inici, i d’altres en què s’acorda un pagament periòdic en quotes. Tot això queda recollit en el contracte, on també s’especifica que l’incompliment en els pagaments significa la pèrdua de drets pel que fa a les cobertures de l’assegurança.

Defunció i beneficiaris de l’assegurança

En qualsevol assegurança de vida cal diferenciar diversos conceptes clau:

  • El prenedor és qui contracta l’assegurança i la paga.

  • L’assegurat és sobre qui recauen les garanties contractades i qui rep les cobertures, que pot coincidir amb el prenedor o no.

  • Els beneficiaris són les persones que el prenedor ha designat i que rebran una quantitat de diners si mor l’assegurat.

En aquest últim cas, el prenedor pot modificar els beneficiaris com vulgui. Tan sols ho ha de comunicar a la companyia asseguradora.

Pagament als beneficiaris

En principi, els beneficiaris són les persones que cobren l’assegurança de vida quan arriba el moment de la defunció de l’assegurat. Però es poden donar altres situacions:

  • Si no es designen beneficiaris, les indemnitzacions es paguen als hereus.

  • Si l’assegurat pateix una invalidesa, és ell qui rep la quantitat estipulada.

Ja vam veure com es reclama una assegurança de vida quan vam parlar dels tràmits imprescindibles després de la defunció d’un familiar. Per això, primer haurem de sol·licitar el certificat de contractes d’assegurances de cobertura de defunció.

Quant costa una assegurança de vida?

Per a calcular el que costa una assegurança de vida, cal tenir en compte tres factors principals: l’edat de la persona assegurada, l’estat de salut i el capital assegurat. Això significa que el preu de l’assegurança de vida pot variar, incloent també en aquesta pòlissa les possibles cobertures addicionals o quina és la companyia asseguradora.