Avís legal

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I DEL SEU CONTINGUT

ELYSIUS EUROPA, SL (amb la seva marca comercial ÀLTIMA SERVEIS FUNERARIS) (d’ara endavant, ÀLTIMA), amb CIF B-63230759, domiciliada a Sant Boi de Llobregat 08830, Barcelona, al carrer de Saragossa, 6 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 35.981, foli 164, full número B-273.331, i GIC DE NOMBER, amb CIF (*), domiciliada a Sant Just Desvern, 08960, Barcelona, al carrer de Narcís Monturiol, 0 i inscrita al  Registre Mercantil de Barcelona, al tom  informen els usuaris de la pàgina web http://www.parc-roquesblanques.com/es , de la qual són titulars, de les seves Condicions d’accés i d’ús.

L’accés a qualsevol pàgina web que sigui titularitat d’ÀLTIMA/GIC, així com la seva utilització, suposa que l’usuari accepta, plenament i sense reserves, les Condicions generals d’accés i d’ús vigents en cada ocasió en què l’Usuari accedeixi a qualsevol de les pàgines web esmentades. Per tant, aquestes Condicions generals regulen l’accés i l’ús dels llocs web que ÀLTIMA/GIC posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’internet. A més, la utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web d’ÀLTIMA/GIC es pot regir per condicions particulars previstes en cada cas i que es consideraran acceptades simplement per fer ús d’aquests serveis.

Quan l’usuari accedeix als llocs web d’ÀLTIMA/GIC confirma que ha llegit aquest Avís legal. Els llocs web d’ÀLTIMA/GIC són per a usuaris majors d’edat.

ÀLTIMA/GIC no garanteixen que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o que estiguin disponibles fora d’Espanya. En cas que la totalitat o una part dels continguts de les pàgines d’ÀLTIMA es considerin il·legals a països de fora d’Espanya, hi quedarà prohibit l’accés.

 

COPYRIGHT

Els llocs web d’ÀLTIMA/GIC es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació inclosa en els llocs web d’ÀLTIMA/GIC, com ara disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements que contenen, són titularitat d’ELYSIUS EUROPA, SL, excepte els continguts que pertanyin a tercers i als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços.

L’accés a les pàgines web d’ÀLTIMA/GIC i el seu ús per part dels usuaris en cap cas no es podrà considerar com si es concedís una llicència d’ús o dret a cap actiu d’ÀLTIMA/GIC o als seus autors legítims, de manera que no implicarà una cessió ni una transmissió ni cap tipus de renúncia dels drets de la propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a ÀLTIMA/GIC l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts dels seus llocs web de la forma que sigui i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i altres activitats que es puguin dur a terme amb la informació inclosa en les pàgines web d’ÀLTIMA/GIC, així com amb el seu disseny i amb la selecció i el model de presentació dels materials que s’hi inclouen, per a qualsevol fi i mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa d’ELYSIUS EUROPA, SL o el seu autor legítim.

Fer una utilització no autoritzada de la informació inclosa a les pàgines web d’ÀLTIMA/GIC, modificar o suprimir-ne dades, així com lesionar els drets de propietat intel·lectual o industrial d’ÀLTIMA/GIC, donarà lloc a les corresponents responsabilitats establertes legalment.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tots els usuaris d’aquests llocs web hi accedeixen sota el seu propi risc i, en fer-ho, accepten utilitzar-los segons les lleis i els usos de trànsit, i hauran de respondre davant d’ÀLTIMA/GIC o d’altres empreses per qualsevol dany que es pugui produir com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés als llocs web d’ÀLTIMA/GIC com l’ús que es faci de la informació que inclouen és responsabilitat exclusiva de la persona que els duu a terme. ÀLTIMA/GIC no respondran per cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

ÀLTIMA/GIC no es responsabilitzen dels errors de seguretat que es puguin produir ni de cap dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents que hi tingui emmagatzemats, com a conseqüència d’accedir a les pàgines web d’ÀLTIMA/GIC o d’utilitzar informació o aplicacions que aquestes pàgines continguin.

De la mateixa manera, ÀLTIMA/GIC no assumeixen cap responsabilitat derivada de la concessió o dels continguts d’enllaços de tercers als quals es faci referència en els llocs web d’ÀLTIMA/GIC o que terceres parts hagin inclòs en els enllaços. L’establiment d’un enllaç en cap cas no implica que hi hagi una relació entre ÀLTIMA/GIC i el propietari de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni que s’acceptin o s’aprovin els continguts o els serveis que s’hi ofereixen.

Així mateix, ÀLTIMA/GIC no garanteixen l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol mena causats a l’usuari i derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

 

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

ÀLTIMA/GIC no garanteixen la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat ni l’exactitud de la informació o dels serveis inclosos en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, sempre respectant les previsions legals d’informació.

ÀLTIMA/GIC es reserven el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, així com a efectuar les modificacions que consideri oportunes en les pàgines, en els serveis o les informacions que s’hi ofereixen, en la seva presentació o localització, i en les Condicions generals d’accés i d’ús.

 

PROTECCIÓ DE DADES

ÀLTIMA/GIC, com a titulars dels seus llocs web, informen els usuaris que són els responsables dels tractaments que es facin mitjançant els seus llocs web, llevat que expressament s’informi que les condicions són unes altres en un tractament concret.

D’acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, ÀLTIMA/GIC respecten la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades personals i, per fer-ho, adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

Les dades personals dels usuaris dels llocs web d’ÀLTIMA/GIC s’obtenen només per ser tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s’han recollit. Quan es demanin dades personals a través dels llocs webs d’ÀLTIMA/GIC, s’ha d’informar prèviament l’usuari, d’una manera clara i inequívoca, de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

L’usuari ha de visitar la Política de privacitat d’ÀLTIMA/GIC, on trobarà informació detallada sobre la protecció de dades.

 

SERVEI DE BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ

Si l’usuari es vol subscriure al servei de Butlletins d’informació d’ÀLTIMA/GIC, ha de proporcionar les dades de caràcter personal que se li requereixen d’una manera expressa que seran, en qualsevol cas, les mínimes i imprescindibles per a la tramesa del servei i que, en aquest cas, només es faran servir amb les finalitats de les quals responen aquests serveis. En qualsevol cas, la informació que pugui rebre l’usuari a través del sistema de servei de Butlletí d’informació ha de ser fàcilment identificable com a tal.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web d’ÀLTIMA/GIC es regeixen d’acord amb la legislació espanyola. ELYSIUS EUROPA, SL i els usuaris se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Es considerarà que tota la informació que es rebi en les pàgines web d’ÀLTIMA/GIC es cedeix a ELYSIUS EUROPA, SL a títol gratuït.

La presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment es podrà fer a través de l’apartat “Contacte” de la web http://www.altima-sfi.com.

 

Truqui'ns al 93 673 05 35 o enviï'ns un correu Estem a la seva disposició per tot allò que vostè desitgi saber o pugui necessitar del nostre cementiri. CONTACTAR

Cementiri Comarcal Roques Blanques

Crta. C-1413a, km 4.5, 08754 El Papiol, Barcelona, España

Horari del cementiri: Tots els dies de l’any de 8:00 h a 18:00 h.

Horari d’oficines: Dilluns a dissabte 9:00 - 13:30 i 15:30 - 18:00 h. Diumenges i festius 10:00 h a 13:00 h.

Truqui'ns al 93 673 05 35 o enviï'ns un correu Estem a la seva disposició per tot allò que vostè desitgi saber o pugui necessitar del nostre cementiri. CONTACTAR

Cementiri Comarcal Roques Blanques

Crta. C-1413a, km 4.5, 08754 El Papiol, Barcelona, España

Horari del cementiri: Tots els dies de l’any de 8:00 h a 18:00 h.

Horari d’oficines: Dilluns a dissabte 9:00 - 13:30 i 15:30 - 18:00 h. Diumenges i festius 10:00 h a 13:00 h.