tramites muerte familiar

10 tràmits imprescindibles després de la mort d’un familiar

Quan mor una persona pròxima s’han de fer un seguit de gestions que, en molts casos, tenen un termini que cal complir. A més, la burocràcia es pot complicar si la persona estimada mor de manera inesperada o sobtada. Sàpigues quins són els nou tràmits imprescindibles després de la mort d’un familiar que has de fer i com es fan.

Què s’ha de fer després de la mort d’un familiar?

Després de la defunció d’un familiar cal fer molts tràmits. En la majoria dels casos, però, com que es tracta d’un moment de dol, només pensem en l’organització del funeral. No obstant això, cal fer més gestions i no sempre és senzill ni ràpid.

Per això, és important contractar els serveis funeraris més complets, perquè s’ocupin de totes les gestions possibles quan mor una persona estimada.

Llista dels nou tràmits imprescindibles després de la mort d’un familiar

Hi ha molts tràmits que cal fer després de la defunció d’un familiar i, en aquests moments de dol, no és fàcil afrontar-los. Per això és bàsic conèixer-los per a saber quins passos s’ha de seguir en aquestes situacions.

1. Certificat de defunció

Un cop es produeix la defunció d’una persona, un metge ha d’expedir el certificat mèdic de defunció. Si la mort té lloc en un centre sanitari, se n’ocuparan allò; però, si mor a casa, hauràs de trucar als serveis mèdics perquè en certifiquin la defunció.

Aquest document s’ha de presentar al Registre Civil en un termini màxim de 24 hores.

Quan no es tracta d’una mort natural, i així ho certifica el metge, es considera una mort judicial i els tràmits canvien, ja que caldrà fer una autòpsia i seguir uns altres passos.

2. Registrar la defunció al Registre Civil

Abans que transcorrin 24 hores des de la mort del familiar, se n’ha d’inscriure la defunció en el Registre Civil. Aquest pas és previ al sepeli, i això vol dir que, fins que no es faci, no es podrà enterrar o incinerar el cos del difunt.

Per dur a terme aquesta gestió cal el certificat de defunció, on ha de constar la data i lloc de la defunció, el DNI del difunt, la còpia del DNI del sol·licitant i la còpia del Llibre de Família que reflecteixi la relació de parentiu.

En cas de mort judicial, l’ordre judicial és el document equivalent al certificat de defunció i és imprescindible per a inscriure la mort en el Registre Civil.

Després de fer aquest segon pas dels 9 tràmits imprescindibles després de la mort d’un familiar, s’obté la llicència d’enterrament o d’incineració que permet organitzar el servei fúnebre.

3. Informar la Seguretat Social

Quan mor una persona, també cal deixar-ne constància a la Seguretat Social. Hi ha un termini de trenta dies per fer-ho i és un tràmit fonamental per a poder accedir a les prestacions públiques que puguin correspondre a la família (pensió de viduïtat o d’orfandat, per exemple).

Per complir aquesta gestió, s’ha de presentar el certificat de defunció en qualsevol centre de la Seguretat Social.

4. Notificar la defunció a l’entitat bancària

Després de la defunció d’una persona que és titular d’un compte bancari, les entitats financeres tendeixen a bloquejar aquest compte fins que els hereus acreditin que poden disposar d’aquests diners i productes bancaris que eren propietat del seu familiar difunt.

Sense un termini determinat per a fer aquest tràmit, per a retirar-ne els diners o cancel·lar aquest compte, els hereus han de presentar diversos documents:

  • Testament o declaració d’hereus.
  • Certificat de defunció.
  • Certificat de registre d’actes d’última voluntat.
  • Justificant de liquidació de l’impost de successions.
  • Document que acrediti la seva condició d’hereus.
  • Document de partició i d’adjudicació dels béns heretats.

En cas que el difunt tingui pagaments pendents, és convenient deixar el compte bancari obert amb una mica de saldo durant un temps per a saldar aquests pagaments. Fins i tot, si tingués dret a la devolució de la declaració de la renda, aquests diners s’ingressarien al compte i els hereus en podrien disposar.

5. Certificat d’última voluntat

Quan hagin transcorregut quinze dies hàbils des de la defunció, es pot sol·licitar el certificat d’última voluntat, un document que acredita si el difunt havia fet testament i en quina notaria.

Per aconseguir aquest certificat s’ha d’omplir el model 790, que es pot obtenir a les gerències territorials del Ministeri de Justícia o descarregar-se des de la seu electrònica del mateix organisme.

Hauràs d’adjuntar el certificat literal de defunció; és a dir, l’original o una fotocòpia compulsada, que expedeix el Registre Civil de la localitat corresponent.

6. Certificació d’assegurances

El sisè dels nou tràmits imprescindibles després de la mort d’un familiar és la certificació d’assegurances.

Mitjançant el model 790 també es pot sol·licitar el certificat de contractes d’assegurances de cobertura de defunció. Aquest document servirà per a acreditar si el difunt tenia contractes vigents amb alguna companyia asseguradora.

Amb aquest certificat, els familiars sabran si el difunt tenia alguna assegurança de vida o d’accidents.

7. Testament o declaració d’hereus

Quan s’obté el certificat d’última voluntat del difunt, es pot comprovar si havia fet testament. Això planteja dos escenaris:

  • Si, efectivament, hi ha testament, els hereus han d’acudir a la notaria corresponent per acceptar l’herència o els deutes corresponents.
  • Si no hi ha testament, els hereus hauran d’acudir a una notaria o al jutjat, en funció del grau de parentiu, per fer una declaració d’hereus i, després, poder procedir al repartiment de l’herència, si n’hi ha.

8. Acceptació o rebuig de l'herència

Quan ens enfrontem a la pèrdua d'un ésser estimat, també hem de bregar amb decisions legals i emocionals al voltant de la seva herència. Acceptar o rebutjar una herència és una elecció complexa que involucra consideracions financeres i personals. Acceptar-la implica responsabilitat sobre actius i deutes, fet que pot ser beneficiós o perjudicial segons la situació econòmica. Rebutjar-lo implica evitar deutes, però també renunciar a possibles beneficis. És rucial sospesar les implicacions i buscar assessorament legal i financer abans de decidir. A més a més de les implicacions monetàries, la decisió pot estar carregada emocionalment, ja que tocar l'herència pot desencadenar records i sentiments difícils.

9.Tràmits per a obtenir una pensió

Quan s’hagi deixat constància de la defunció a la Seguretat Social, els familiars corresponents poden sol·licitar les pensions de viduïtat o d’orfandat.

Per fer-ho, cal dirigir-se a la Seguretat Social abans que transcorri tres mesos de la defunció, perquè, si s’excedeix aquest termini, es pot perdre part de la quantitat que correspongui, ja que només s’abonarà de manera retroactiva fins a un màxim de tres mesos des de la data de la sol·licitud.

No obstant això, aquest tràmit es pot fer en qualsevol moment, atès que no hi ha un límit; però, tal com hem assenyalat, és millor fer-ho al més aviat que es pugui.

10. Cancel·lar contractes i serveis

Tot i que pot haver-hi altres tràmits, l’últim dels nou tràmits imprescindibles després de la mort d’un familiar és el canvi de titularitat o la cancel·lació de contractes i serveis, com ara els dels subministraments de la llar (llum, aigua, telèfon, etc.).

Per fer totes aquestes gestions necessitaràs, almenys, el certificat de defunció del familiar difunt i el seu DNI.