Trámites tras fallecimiento conyuge

Tràmits després de la defunció del cònjuge amb testament

Quan mor una persona estimada, més enllà dels tràmits relacionats amb la sepultura i l’organització del funeral, cal dur a terme un seguit de gestions que no tothom coneix. Si la persona que mor és, precisament, el nostre cònjuge, hem de complir un conjunt de tràmits burocràtics que són imprescindibles. A Roques Blanques t’expliquem quins són els tràmits després de la defunció del cònjuge amb testament i com es fan.

Com s’obté una còpia del testament del cònjuge difunt?

Després de la mort de l’espòs o l’esposa, si sabem que havia fet testament, hem de treure’n una còpia autoritzada. Per fer-ho, cal dur a terme diversos passos previs:

  1. Obtenir el certificat literal de defunció que expedeix el Registre Civil de la localitat corresponent; és a dir, l’original o una còpia degudament compulsada. 
  2. Obtenir el certificat d’última voluntat, que només es pot treure si es presenta el document del punt anterior i s’omple el model 790, que es pot aconseguir a les gerències territorials o des de la seu electrònica del Ministeri de Justícia.

Quan es tinguin tots dos documents, es podrà confirmar si el difunt tenia testament i en quina notaria el va fer. Això sí, només es podrà aconseguir el certificat d’última voluntat quan hagin transcorregut, almenys, quinze dies des de la defunció.

Tot seguit, cal acudir a la notaria corresponent per obtenir la còpia autoritzada d’aquest testament.

Tràmits després de la defunció del cònjuge segons el testament

Quan es té el testament del cònjuge difunt i es coneix el repartiment dels seus béns, s’han de fer altres gestions. Quins són aquests tràmits que cal fer després de la defunció del cònjuge amb testament?

Assegurança de vida del cònjuge i reclamacions

Un cop transcorrin quinze dies hàbils des de la defunció del cònjuge, s’ha de sol·licitar el certificat de contractes d’assegurances de cobertura de defunció, que és un document que acredita si el difunt tenia contractes vigents amb alguna companyia d’assegurances. Això permet saber si tenia alguna assegurança d’accidents, de vida, de decessos, etc.

Per sol·licitar aquest document, s’ha d’omplir el model 790, que s’obté a les gerències territorials o des de la seu electrònica del Ministeri de Justícia (el mateix procés que cal seguir per a obtenir el certificat d’última voluntat).

Amb aquest certificat, es pot reclamar a la companyia asseguradora corresponent la devolució del capital de la pòlissa que el difunt no ha fet servir. Per exemple, si tenia una assegurança de decessos o de vida que cobria les despeses del sepeli, es pot sol·licitar la devolució de la quantitat que s’hagi pagat per aquest concepte.

És recomanable revisar totes les assegurances que pugui tenir el difunt (amb l’empresa, amb el banc, etc.), perquè moltes vegades poden cobrir possibles deutes. I això també es pot reclamar.

Transferència de béns segons el testament

El pas següent dels principals tràmits després de la defunció del cònjuge amb testament és la partició de l’herència i l’adjudicació de béns segons el que disposi el testament. Com funciona això?

El document d’acceptació, partició i adjudicació d’herència ha d’incloure un inventari dels béns, els drets i les obligacions que comporta l’herència. També s’hi inclourà l’adjudicació de béns concrets a cadascun dels hereus.

Aquest document s’ha de presentar a l’entitat bancària corresponent perquè es pugui procedir a la partició i l’adjudicació de l’herència de manera fidel a com es reflecteix en el document. Es pot tractar de quantitats exactes, tot i que, generalment, els saldos dels comptes bancaris no s’especifiquen, i això obliga a analitzar detalladament el contingut del testament.

Per fer aquesta transferència de béns a partir del testament, cal presentar aquest document (entre d’altres), perquè, fins que no es faci aquest tràmit, l’entitat bancària pot bloquejar els comptes del difunt.

Impost de successions

Abans que transcorrin sis mesos des de la defunció del cònjuge, cal liquidar l’impost de successions. Això es farà al lloc on el difunt tenia la residència habitual, i dependrà de cada comunitat autònoma.

Aquest tribut –que grava l’adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori– es pot pagar de manera presencial o telemàtica, amb el certificat digital.

És important fer-ho perquè és necessari un justificant de la liquidació d’aquest impost per fer altres tràmits possibles, com ara el canvi de titularitat o la cancel·lació del compte bancari o el canvi de propietat de l’habitatge del difunt, per exemple.

Però, més enllà dels tràmits necessaris després de la defunció del cònjuge amb testament, cal presentar la declaració d’aquest impost perquè és obligatori, fins i tot si el difunt no té béns ni drets per transmetre als hereus.

Canvi de titularitat dels béns

Un altre dels tràmits necessaris quan mor el cònjuge és fer un canvi de titularitat o cancel·lar els contractes de subministraments de la llar (aigua, llum, telèfon, etc.). Per fer-ho, cal aportar el certificat de defunció i el DNI del difunt.

Així mateix, si el difunt tenia un habitatge en propietat i deixa establert en el testament qui passa a ser-ne el propietari, s’hauran de complir dos passos:

  1. Acceptar l’herència.
  2. Pagar l’impost de successions.

Per fer-ho, cal acudir a una notaria i, tot seguit, al Registre de la Propietat per a canviar la titularitat d’aquest bé immoble.

Molts d’aquests tràmits després de la defunció del cònjuge amb testament són gestions que algunes companyies de serveis funeraris ens poden facilitar. Per això és important triar bé la companyia, perquè, en els moments de dol, aquestes gestions no són sempre agradables.