Justificante por fallecimiento familiar

Justificant per defunció familiar: què és i com es pot obtenir

Quan una persona estimada mor, en funció del grau de parentiu, pots tenir dret a absentar-te uns dies del lloc de treball. No obstant això, per a aconseguir aquest permís cal presentar a l’empresa un justificant per defunció familiar. Sovint, aquest document es confon amb el certificat de defunció, però cal precisar que no són el mateix. A Roques Blanques t’aclarim què és aquest justificant i com els pots obtenir.

Què és un justificant per defunció familiar?

El justificant per defunció familiar és un document que et permet assistir a la vetlla i soterrament de la persona que ha faltat.

Es tracta realment d’un justificant per al treball per defunció familiar, ja que l’objectiu és demostrar la relació que tens amb la persona que ha mort a fi de poder obtenir el permís que t’eximeix d’anar a la feina.

Aquest justificant de defunció l’emet el tanatori o la companyia funerària que s’ocupa del funeral de la persona que ha mort; per tant, és aquí on hauràs d’adreçar-te per aconseguir-lo.

Documents necessaris per a justificar una defunció familiar

Sol·licitar el justificant per defunció familiar és imprescindible per poder demanar a l’empresa el permís per absentar-te del lloc de treball per acudir a la vetlla i el funeral de la persona que ha faltat.

En general, les companyies funeràries solen estar preparades per a donar als familiars aquest document que serveixi com a justificant laboral per defunció, i només caldrà sol·licitar-lo perquè el tinguin a punt pràcticament a l’instant.

Tanmateix, no és l’únic document que hauràs de presentar a l’empresa per a obtenir aquest permís, ja que aquesta té dret a demanar-te també altres documents acreditatius com el certificat de defunció o fins i tot el llibre de família per assegurar-se del grau de parentiu amb la persona que ha faltat.

Grau de parentiu i dies que es poden sol·licitar en el justificant per defunció familiar

L’Estatut dels Treballadors estableix les condicions legals per a poder sol·licitar un permís laboral amb un justificant per defunció familiar.

Per començar, cal tenir en compte el grau de parentiu, ja que només tindran permís laboral els familiars fins al segon grau de consanguinitat:

  • 1r grau: pares, fills, sogres, gendres i nores.
  • 2n grau: avis, germans, cunyats i nets.

Per tant, els cosins, nebots, oncles, etc. en queden exclosos i sí que s’hi inclouen padrastres, madrastres o fillastres, sempre que hi hagi matrimoni.

No obstant això, el nivell de parentiu no influeix en el nombre de dies de permís laboral que es poden aconseguir, ja que són els mateixos en tots els casos:

El treballador, amb avís i justificació previs, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, durant dos dies per la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat”.

Aquest permís podrà augmentar a quatre dies quan calgui fer un desplaçament per al funeral de la persona estimada.

Com s’obté el justificant per defunció familiar

Com veiem, aconseguir el justificant per defunció familiar és un dels tràmits imprescindibles quan mor una persona estimada. Aquest document es pot sol·licitar a la companyia funerària o al tanatori, i només hauràs de presentar-lo a l’empresa si te’l sol·licita.

Òbviament, no podràs aconseguir el justificant per defunció familiar sense absentar-te del lloc de treball. Per això, el més lògic és que avisis per escrit de l’absència perquè quedi constància del motiu.

Quan tinguis coneixement de la defunció de la teva persona estimada, envia un correu electrònic o fax a l’empresa on exposis la situació i sol·licitis el permís. Assegura’t que quedi clara la data de la sol·licitud, perquè el permís comença a comptar des del primer dia feiner posterior a la defunció.

Tens dret a absentar-te els dies corresponents i l’empresa no pot negar-s’hi, però sempre és aconsellable que quedi constància de l’avís previ, independentment que després et sol·licitin o no el justificant per defunció familiar.

A més a més, aquest permís és remunerat i no consumeix dies de vacances. I convindria que coneguessis el conveni col·lectiu al qual pertanys, ja que podria donar-se el cas que et corresponguessin més dies de permís dels que estableix la norma general.

Com es fa un justificant per defunció familiar

Com es fa un justificant per defunció d’un familiar? No hi ha una plantilla de justificant de defunció, però és convenient que aquest document inclogui dades com:

  • Data de la defunció de la persona estimada.
  • Nom complet de la persona que ha faltat.
  • Lloc on tindrà lloc la vetlla i el funeral.

És important que quedin clares aquestes dades, perquè és la manera que tens per justificar les dates de l’absència al treball i, és clar, per acollir-te al permís que realment et correspon: no és el mateix acudir al funeral a la mateixa ciutat que en una província diferent, ja que en el segon cas et correspondran quatre dies de permís.

Per descomptat, el document ha de portar el segell de la companyia funerària perquè tingui validesa davant l’empresa.

Recorda que també et poden sol·licitar el llibre de família per comprovar el grau de parentiu que hi ha amb la persona que ha faltat i fins i tot una còpia del certificat de defunció, que es pot sol·licitar al Registre Civil quan hagin transcorregut quinze dies des de la defunció.

Per qüestions de sensibilitat, no és habitual que l’empresa t’exigeixi presentar el justificant per defunció familiar, però sempre és bo saber com es fa i on es pot obtenir perquè no hi hagi problemes.